Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer / Bijeenkomst thema (verkeers) veiligheid Hensbroek – Wogmeer
Aanwezig: namens de gemeente Jimmy Kunst beleidsmedewerker gemeente Koggenland, wijkagent is niet gearriveerd

Jimmy Kunst stelt zich voor.
Nop van Warmerdam stelt zich voor: hij is de spil tussen gemeente en dorpsraden.
Cobi vraagt waarom er geen ingekomen stukken op de agenda staan. Er zijn geen stukken
binnengekomen.

Cobi heeft vragen over wat er op de Burgemeester Kooimanweg gaat gebeuren: Er is in de Van
Duivenvoordestraat groot onderhoud aan de straat en het riool, dit duurt tot het einde van het jaar. Daarbij worden ook de kruispunten met de Kooimanweg meegenomen. Daar komen nieuwe
kruisingen met verhoging.

Enquête Verkeersveiligheid
Cris presenteert de enquête over verkeersveiligheid en wat de uitkomsten zijn. Deze wordt op Powerpoint getoond, zodat mensen kunnen reageren.

> Een aantal keer komt het onderhoud van het groen en de stoepen naar voren in de uitkomst van de
enquête. Er wordt gevraagd daar een fixi-melding van te maken, zodat de gemeente op de hoogte is
en actie kan ondernemen om het te herstellen. Een aantal mensen geeft aan dat zij goede ervaringen
hebben met een fixi-melding. Graag in ‘Jip en Janneke taal’ in HB’tje zetten, zodat het duidelijk is
voor iedereen. Jimmy geeft aan dat meldingen ook per e-mail of telefonisch doorgegeven kunnen
worden. Er is een discussie of het openbaar moet. De gemeente kan niet op iedere melding per keer beantwoorden of het is hersteld, daarvoor zijn het te veel meldingen in de hele gemeente.
Er wordt gemeld dat een aantal (nieuwe) lantaarnpalen het niet doen. Nop meldt dat bij
lantaarnpalen er altijd meerdere lantaarnpalen tegelijk in de gemeente worden gemaakt, het kan dus
even duren voordat het gemaakt is.

> Uit de enquête komt ook dat er veel te hard wordt gereden op de Dorpsweg, Wogmeer en de
Kerkweg. Vooral het aanrijden naar de kruisingen Kooimanweg en Kerkweg. De kruisingen worden als
onoverzichtelijk ervaren, vooral voor fietsers en wandelaars. Bij het Kerkplein is het zeer
onoverzichtelijk.

>Er komt volgend jaar nieuw asfalt op de Dorpsweg, waarschijnlijk vanaf de Gemaalweg tot de
grenspaal. Het wordt geen geluidsarm asfalt, dat heeft bij deze snelheid geen zin, en
geluidsarm asfalt is duurder en kwetsbaarder. Er wordt geconstateerd dat er nu heel veel kuilen in
het (rode) asfalt zitten, en dat de reparaties niet even netjes zijn. Het nieuwe (rode) asfalt is van
beter kwaliteit dan vroeger. Minder glad, en minder snel schade
-Is het een oplossing om meer chicanes in de wegen te brengen om de snelheid te verminderen? Daar
gaat de gemeente naar kijken.
-Kan er niet vaker worden gecontroleerd? De politie heeft te weinig capaciteit om te controleren,
maar het aantal ongelukken neemt toe, dus worden de controles door de politie wel uitgebreid.
Daarbij wordt vermeld dat controleren in een 30 km zone niet kan. 30 km staat niet als snelheid in de
weg- en verkeerswet. Er kan pas controle plaatsvinden vanaf 50 km per uur

>Wat zijn de blauwe streepjes die nu op de stoepen staan? Via apparaat zijn daarmee
gas/elektriciteit/telefoonaansluitingen etc in kaart gebracht. Dit is nodig voor eventuele opwaardering van de nutsvoorzieningen in verband met het aanleggen van het Pioenhof.

>Er wordt gesproken over geparkeerde auto’s op de weg. Fietsers willen ze liever niet, maar ze
remmen wel af. Graag bekeuren voor half op de stoep. Boa’s moeten daarop handhaven. Kerkplein moet anders ingedeeld worden, ook ivm auto’s die uitsteken. Oversteken vanaf Kerkplein naar
Dorpsweg is gevaarlijk. Misschien zebrapad maken op Kerkweg? Kerkplein anders indelen voor
parkeren, zodat er niet te veel, maar ook niet te weinig plekken zijn. Gemeente is terughoudend met
zebrapad i.v.m. aanrijdingen. Het Kerkplein is punt van actie voor de dopsraad, en de Werkgroep
‘meer groen in ons dorp’.
Het plein zo indelen dat er goed gelopen kan worden, goed geparkeerd (niet met konten van auto’s
op de Kerkweg). Bij de kruising met de Dorpsweg moet het overzichtelijker, misschien iets met
plantenbakken zodat men daar niet meer parkeert. Graag ook de heg bij de kerk laag houden om
goed de (kerk)weg van rechts te kunnen inkijken.

>Versmallingen op de Dorpsweg zijn niet zichtbaar. Rijden/fietsen mensen tegen aan. Er zit geen
reflectie op. In het donker zie je ze niet.
-Heeft de gemeente verplaatsbare flitspaal? Nee, duur in aanschaf, en de opbrengsten zijn voor het
rijk, niet voor de gemeente.
>Paaltjes op het Oudelandsdijkje staan in de weg. Misschien alleen voor alleen bestemmingsverkeer? Is dat een oplossing? Het onderdeel ‘Weg’ is net bij de gemeente. Ze weten nog niet precies de knelpunten van de nieuwe wegen die de gemeente in onderhoud heeft. En auto’s en de landbouwvoertuigen worden ook steeds groter en zwaarder. Er wordt gezegd dat de obstakels die in de Berkmeer zijn voor de auto’s goed afremmend zijn. Jimmy beaamt dat het voor auto’s inderdaad goed afremmend werkt, maar groot (landbouw) verkeer rijdt eromheen, daardoor wordt de berm geheel kapotgereden.

-Zijn spiegels een oplossing bij de kruisingen Julianaweg en Molendijksweg met het Oudelandsdijkje? Spiegels mogen niet, is schijnveiligheid, vandalisme gevoelig, je kijkt naar het verkeerde punt. Je moet
snelheid aanpassen.

>Bij de veiligheid van kinderen komt vaar voren dat de stoepen smal zijn, er staan auto’s op de stoep
geparkeerd. Liever op de weg parkeren i.p.v. op de stoep.
Kan de stoep breder?? Er zijn eisen aan wegbreedte, erfgrenzen enz., dus dat is ingewikkeld.
Kinderen die dicht bij school wonen moeten lopend naar school, zodat niet iedereen komt fietsen. Misschien contact zoeken met school over een oplossing? Er rijden te veel kinderen op de stoep. Fietsen hoort op de weg. Lopen op de stoep. Kinderen fietsen vaak onverlicht. Is de fietskeuring er nog? Contact
opnemen met De Ark (verkeersgroep, medezeggenschapsraad over bevindingen van de enquête, en
wat ouders zelf kunnen doen aan oplossingen voor de veiligheid van de kinderen).

>Verlichting is het dorp uit (richting Obdam) met de nieuwe lantaarnpalen (ongeveer 5 jaar terug) wel
minder. De nieuwe lampen in ’t Ouwe hof en de Van Duivenvoordestraat worden als goed en mooi
ervaren.

>Weet de gemeente hoeveel verkeersbewegingen er zijn. Ja, dat weet de gemeente. Er is veel
sluipverkeer. Daar is ons dorp eigenlijk niet voor ingericht. Wogmeer heeft ook veel sluipverkeer.

Update over andere projecten
1. Cris heeft morgen gesprek met de Projectleider Ton de Joode. Er is 2x wisseling van projectleider
geweestd, daardoor heeft het vertraging opgelopen. De raadsvergadering was gisteravond met het antwoord dat Hensbroek met vragen kwam.

2. ‘Meer bij het meer’: Chris van Baar geeft een presentatie over de samenwerking gemeente en het Recreatieschap West-Friesland. Er zijn bankjes gekomen. Prullenbakken blijven het hele jaar staan, er is een nieuwe overloop gemaakt. Nieuw zand. Er wordt gewerkt aan een hondenuitlaatplek met een hek eromheen. We wachten op een stoep langs de Kerkweg (van ’t Waterweidje naar het meer).
Elektronische slagroom moet worden geïnstalleerd en besteld, maar die komt wel. Meertje wordt
niet toegankelijk in de nacht. Er wordt gevraagd of de toegang (tot 21.00) uur in de zomer misschien
wat verlengd kan worden, je hebt na je werk bijna geen tijd meer om even te gaan zwemmen.
Om aan te werken: parkeerplaats, fietspad naast pad, zodat er geen fietsers over het pad fietsen.
Onderhoud van terrein, er zijn diverse kuilen, breder pad, sporttrimroute, kabouterpad voor de kinderen, watertappunt maken.
De onderhandelingen met het Recreatieschap gaan niet altijd even soepel. Ze doet haar best,
maar heeft niet altijd overal tijd voor. De wil is er wel, maar de middelen niet altijd.

3. ‘Groen in het dorp’: we willen bloemen en groen bij ingang van het dorp en op het Kerkplein. Gevraagd bij de gemeente hoe het moet worden aangepakt. Er wordt aangewerkt. Wat kan er, ook de muur bij het parkeerterrein wordt slecht. Misschien schets maken over parkeerterrein wat we willen, met parkeerplaatsen en groen.

4. ‘Kerst op het kerkplein’: De datum staat in potlood op 16 december. De kerstboom komt weer bij de kerk. Kerstboom wordt gesponsord door Erik Molenaar. Wordt neergezet door vrijwilligers op zaterdag 9 december. Blijft staan tot eind januari. Kerstboom kan niet hoger i.v.m. veiligheid. Volgende week is er weer overleg tussen Terry, Alfred en Marco.

5. ‘Dorpsontmoetingen’: as. zondag is de eerste in de kerk om 10.30 uur. Jaap Kroon wordt geïnterviewd.
De verdere ontmoetingen kunnen worden ingepland, er is subsidie voor vrijgemaakt bij de
gemeente.

6. ‘Hensbroeks welkom’: Nieuwe bewoners krijgen een map met informatie. Er wordt gevraagd om
informatie, wie er nieuw is. Kan het misschien ook anders? Marda en Cobi lopen er tegenaan dat ze
niet precies weten wie nieuw zijn. Moet er misschien een melding in het HB’tje komen met een aanmeld-e-mailadres? De gemeente mag hier niet bij helpen, i.v.m. privacy.

Rondvraag
-Jimmy is verrast dat dit zo’n leuke bijeenkomst is en dat men graag meewerkt.
-Ria Jong: er is niemand van de school, dat had wel handig geweest, ook i.v.m. met de veiligheid, ook van
het verkeer wat is besproken. Cris van Baar neemt het mee naar de medezeggenschapsraad.
-Kitty vindt het jammer dat er niemand van de Boa of de politie aanwezig is. Er rijden veel scooters
veel te hard over de Dorpsweg. Zij kan een fixi-melding maken. Ook over op welke momenten, zodat er ook gericht gecontroleerd kan worden. Er wordt vaak verzameld bij Carper timmerfabiek. Met meerdere
meldingen wordt er sneller iets gedaan.
-Mevrouw Pijl vraagt zich af wat er gaat gebeuren met de school. Ze wil dit als dorp graag in eigen hand houden, niet met een projectontwikkelaar. We zijn in gesprek met de gemeente om het zelf in beheer te houden.
-Liesbeth Koeman: het kunstwerk dat bij de jeu de boules stond is weg en het bordje Kerkplein wat er hing, is weg. Het spel op de picknicktafel is eraf gehaald. Misschien een idee om fitnessapparaten op de jeu de boules baan te zetten, deze wordt toch niet gebruikt (zodat er een rondje komt met het meer).
-Cobi: parkeerplaats verandering bij het meer, of komen er bij de parkeerplaats dan ook laadpalen?
Het is wel de bedoeling dat dat uitgebreid wordt naar aanleiding van aanvragen die komen vanuit de
inwoners.

Cris bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de input die er gegeven is.

Actiepunten:
-Kernpunten/samenvatting van de enquête in het HB’tje vermelden, en opsturen naar de gemeente.
-In het HBtje misschien ook plaatsen om de rolcontainers niet te vroeg aan de weg te zetten, en op
tijd weer weg te halen. En dat auto’s niet op de stoep mogen parkeren. Dat veiligheid iets is van ons
allemaal, ook met ons eigen gedrag.
-Fixi-melding uitleggen in het HBtje en ook op onze site. Ook uitleggen hoe het kan worden
ingevuld.
-Contact opnemen met de verkeerscommissie van basisschool De Ark.
-DOE-team ‘Groen’ en de Dorpsraad gaan een schets maken van het Kerkplein, met wensen, en de muur die slecht is. Hoe kunnen we met zijn allen het Kerkplein zo inrichten dat het voor iedereen toegankelijk en veilig is?