Met een opkomst van meer dan 70 mensen, was de informatieavond over de nieuwbouw van de basisschool in Hensbroek op 8 september jl. in ‘t Springend Paard een drukbezochte bijeenkomst. Na de opening door wethouder Rosalie den Dolder, hebben omwonenden en medewerkers van de school, werknemers van de peuteropvang, veel ouders en andere geïnteresseerden aandachtig geluisterd naar Henk Wagenaar (bestuursadviseur en projectleider van de gemeente Koggenland) en Bart Schuitemaker (Buro Reikwijdte; een stedenbouwkundig en planologisch ontwerp- en adviesbureau uit Andijk).

De hamvraag deze avond was niet of er een nieuwe basisschool komt (want dat is al op 21 december 2021 besloten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente Koggenland), maar wat de beste locatie is. Bart Schuitemaker nam het publiek mee in het proces en de besluitvorming om tot een nieuwe en geschikte locatie te komen. 

Selectie nieuwe locatie
In eerste instantie is in het dorp gezocht naar een ruimte ter grootte van 4000m2 waar een school (bij voorkeur een IKC) op gebouwd kan worden van 925m2 (PGO-norm) met een eventuele optie van 300m2 voor kinderopvang. Deze maatvoering is kleiner dan de huidige school (4603m2 grond/1050m2 school), omdat deze minder efficiënt is gebouwd. 

Na selectie van maar liefst negen locaties is hier door Buro Reikwijdte een sausje van wetten, beoordelingsaspecten en weegfactoren overheen gegoten. De meest zwaarwegende factoren zijn veiligheid, infrastructuur, toekomstbestendigheid en ambities van het dorp. Het rapport dat hiervan is opgesteld, wordt op korte termijn openbaar gemaakt.

Er blijven vier locaties over, die qua score dicht bij elkaar liggen. Dat zijn:
1) het Apollocompex
2) de huidige locatie van de school
3) de ijsbaan
4) de Marcuskerk + volkstuinen + garageboxen

De locatie van de Marcuskerk wordt niet haalbaar geacht, omdat de grond eigendom is van het Bisdom Haarlem. De ijsbaan lijkt geschikt, maar is niet toekomstbestendig omdat hier niet uitgebreid kan worden als dat nodig is. De huidige locatie van de school lijkt ideaal, omdat alle bestemmingen en vergunningen al kloppen. Maar waar moeten de kinderen tijdens de verbouwing dan les krijgen? Blijft over; het Apollocomplex. Een ruime, toekomstbestendige en veilige locatie. Bovendien vlakbij het nieuwe Pioenhof.

Het vervolg
Het is nu aan Henk Wagenaar om dit locatievoorstel (incl. kostenplaatje) in oktober voor te leggen aan de Raad. Daarna kan pas ‘stedenbouwkundig gepuzzeld’ worden. De ontwerpen die hieruit komen, zullen in een volgende bijeenkomst worden voorgelegd aan het dorp. Wij zijn benieuwd.

Er werden deze avond verschillende vragen gesteld / zorgen geuit:
➤ Zijn er al tekeningen van de nieuwe school? Nee, dit wordt in een later stadium pas gemaakt, nu gaat het alleen om de locatie.

➤ Is er al iets bekend over de route en de ontsluitingswegen (voor calamiteiten)? Nee, dat is nog niet bekend en wordt in een later stadium meegenomen.

➤ Zullen er drempels in ‘t Ouwe Hof komen? Dit is nog niet bekend.

➤ Worden de kosten voor infrastructuur meegenomen in het voorstel aan de Raad?

➤ Is het besluit van de Raad in oktober definitief? ja, dit is een principe-akkoord. Kan alleen van tafel als er tijdens het vervolgonderzoek een kink in de kabel komt.

➤ Overlapt dit project met het Pioenhof-project? Ja, hier moet samen naar gekeken worden.

➤ Wordt de school met 925m2 niet te klein? Nee, het zal goed aansluiten op de huidige visie van de school en er zal met flexibele ruimtes worden gewerkt.

➤ Zal de kinder- en peuteropvang door meerdere partijen worden georganiseerd? Nee, het streven is om één partij te selecteren.
➤ Wordt er compensatie voor Apollo meegenomen in het Raadsvoorstel? Nee, dit wordt pas na de Raadsvergadering meegenomen.

➤ Wordt hoogbouw van de school overwogen? Dat weten we nu nog niet.

Een beeld maken van iets dat er nog niet is, blijft lastig, zo bleek bij veel toehoorders. Veel zal afhangen van het akkoord op de locatie. In parallel is men wel bezig met het ontwerp van het gebouw, de selectie voor een partij voor de opvang en een vergunningsaanvraag. Het doel is om in augustus 2024 de nieuwe school te openen.

De status van dit project kan gevolgd worden via www.koggenland.nl/Ark.
Vragen kunt u stellen aan h.wagenaar@koggenland.nl of via de Dorpsraad.